Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookieTrợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie
Có thể có một số khoá học cho phép khách vãng lai truy cập

Bạn chưa đăng kí thành viên?

本校教職員:
請使用本校E-Mail帳號密碼登入。

本校學生:
請使用本校E-Mail帳號密碼登入。(*不是學生選課系統的帳號/密碼)
學生網路郵局連結:http://mail.wfu.edu.tw
本學期學生郵件系統全面換成Mail2000,新舊生都必須要重設密碼(啟用郵件帳號*點我執行*)

郵件帳號為「學號」(範例:學號:997012245,郵件地址為997012245@wfu.edu.tw)
 *學號有「英文者」請用「小寫」(範例:學號:A97012245,郵件帳號:a97012245)

外校學生:
請洽詢該開課教師,並提供姓名、e-mail及聯絡電話後,進行帳號建置。
(為維護系統安全,禁止使用hotmail、yahoo等免費信箱)


以上操作若有任何問題,請電05-2267125#21754 or mail for me 
洽詢時間:禮拜一至禮拜五08:00~12:00、13:30~17:10